การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : เเผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 : ข้อมูลติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 : Q&A
O9 : Social Network
เเผนการดำเนินงาน
O10 : เเผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
O14 : คู่มือการให้บริการ
O15 : ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : E-Service
การจัดซื้อจัดจ้าง
O18 : เเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายภาคเรียน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
O21 : เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยกรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากร ประจำปี 2561
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 : เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 : ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โรงเรียนสุจริต วัดใหญ่
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : เเผนจัดการความเสี่ยงป้องกันสุจริต
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 : เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 : ประกาศมาตราการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสาร
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ