ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนวัดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๗๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  ระยะแรกอาศัยศาลาการเปรียญของวัดใหญ่เป็นสถานที่ทำการสอน โดยมีพระภิกษุปั๋น  ขาวสวัสดิ์  เป็นครูใหญ่คนแรก ขณะนั้นมีนักเรียนเพียง คน ต่อมาสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวแบบ ป.๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน (รื้อถอน พ.ศ. ๒๕๑๐) จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกใน พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยสร้างแบบ ๐๑๗ ต่อเติมด้านล่าง ขนาด ๑๖ ห้องเรียน

       (รื้อถอน พ.ศ. ๒๕๔๐) และ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ต่อเติมด้านล่างขนาด ๑๖ ห้องเรียน 
และ พ.ศ. ๒๕๓๕ สร้างอาคารแบบ สปช.๒/๒๘ ขนาด ๙ ห้องเรียน และ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้สร้างอาคารแบบ สปช.๒/๒๘ ขนาด ห้องเรียนต่อจากหลังเดิมโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการอีก หลังและ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้สร้างอาคารแบบ สปช.๒/๒๘ ขนาด ๕ ห้องเรียนต่อจากหลังเดิมโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต๑ โรงเรียนวัดใหญ่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา (๕ – ๖ ขวบ) ระดับประถมศึกษา (๗ – ๑๒ ขวบ) มีนักเรียนทั้งสิ้น ๖๔๓ คน โดยมีนางรุ่งสุรีย์  สิงหราช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน