สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
         ปัญฺญา จ คุณธมโม แปลว่า ความรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (ผู้เรียน)
                    ๑. บุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดวิเคราะห์นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้  เรียนเป็น  มีความสมารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
      ๒.  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  มั่นใจในตนเอง นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก
      ๓.   มีความเป็นไทยและค่านิยมอันพึงประสงค์นักเรียนมีความเป็นไทย  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา(สถานศึกษา)
                                                สถานศึกษาต้นแบบ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”