กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรานี รอดเนียม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิพนธ์ บัวคลี่
ครู คศ.3

นางสาวนริศรา บำรุงเมือง
ครูผู้ช่วย