วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

          ภายในปี 2563 โรงเรียนวัดใหญ่ให้บริการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมนำความรู้คู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวล้ำเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21
มีวิถีชีวิตในความเป็นไทย ใส่ใจต่อสุขภาพ รู้วินัยรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา