กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววริศรา อินทร์รอด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชยาภรณ์ ประกอบผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางนพวรรณ มูลณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุวิภา เข็มมณฑา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3