กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชินกร เพ็งอุ่น
ครู คศ.1

นางสาวกนกพร สิงห์โต
ครูผู้ช่วย