กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัมพาพันธ์ ปานขาว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอภิรตรี ทรัพย์ประวัติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1