ปฐมวัย

นางเพ็ญนภา บุญก่อน
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางพรชนก โปตะวนิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางประไพ ชัยสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกนกวรรณ มูลศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2