กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปิ่นฤทัย สีมี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ROWELYN KHECY D POWELL
ครูต่างชาติ