กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยมาภรณ์ เนื่องฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสรัลพร บัวระภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3