กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจรวยพร วีระเสถียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจินตนา ปลื้มศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอัญชนา งามเนตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางเพิ่มพูล โกสินทร์ประดิษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุดารัตน์ นาคแท้
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิตติยา ศรีบูรพา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2