พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
          ๑.  บริการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีอายุ ๔ - ๑๕ ปี  ในเขตพื้นที่บริการหมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๑๑    ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
          ๒.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  (Good  governance)  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management)  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากที่สุด
          ๓.  จัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงาน  ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
          ๔.  จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ความถนัด  ความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง
  • พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลสภาพจริง (Authentic) โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร 
          ๖.  บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพเน้น ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
          ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  มีทักษะด้านอาชีพให้ผู้เรียนรักการทำงาน  ทำงานเป็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
          ๘.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ      
          ๙.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวพุทธธรรมด้านการ กิน อยู่ ดู ฟัง อย่างมีสติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการเน้น  ด้านมีซื่อสัตย์  มีวินัย  นิยมไทย   รักสิ่งแวดล้อม
          ๑๐.ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตไทยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น


เป้าหมาย
นักเรียน
          มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 
ครู
          ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ให้คำแนะนำ  คำปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค  มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการปรับการสอน  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  จัดการเรียนการสอน  เต็มเวลา  เต็มความสามารถ

ผู้บริหาร

            ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  มีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ  สามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ ผลการบริหารการจัดการศึกษา เป็นที่พึงพอใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา

คณะกรรมการศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
          ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  กรรมการสถานศึกษารู้ และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด  กำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
 
โรงเรียน
               เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการสร้างผลผลิตที่ดี  มีคุณภาพ มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้นและมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น