กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน
ครู คศ.2